Hợp tác song phương giữa Trường Đại học Thủy lợi (ĐHTL) và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN Quốc gia (NAWAPI)

(TLU) – Trường ĐHTL đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của NAWAPI