Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tại VINWATER, chúng tôi nhận thức rằng việc xây dựng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho các kỹ sư tương lai là nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là góp phần từng bước giải quyết những điểm còn thiếu và những thách thức về vấn đề nhân lực/năng lực của đội ngũ kỹ sư ngành nước của Việt Nam. Việc này sẽ được thực hiện thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế như Đại học Công nghệ Delft và các viện nghiên cứu Hà Lan. Đặc biệt, thông qua các hội thảo và các khóa học ngắn hạn được thiết kế riêng, VINWATER hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực của kỹ sư ngành nước Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề mang tính quốc gia và toàn cầu, cũng như thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với Hà Lan và các nước tiên tiến khác. 

Bên cạnh đó, việc bổ túc các kiến thức chuyên ngành mang tính đặc thù Việt Nam cho các chuyên gia/ công ty nước ngoài khi thực hiện dự án tại Viêt Nam là điều hết sức cần thiết và cũng là một nhiệm vụ của VINWATER. 

VINWATER đảm nhiệm vai trò kết nối, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn với tương tác quốc tế cao cho cán bộ khoa học và giảng viên của Trường Đại học Thủy lợi (khi cùng tham gia thực hiện các dự án có yếu tố nước ngoài). Đây là một giải pháp góp phần gia tăng tính hấp dẫn trogn môi trường làm viêc để giữ họ gắn kết lâu dài với Nhà trường, giữ vai trò hàng đầu trong việc đào tạo các thế hệ kỹ sư trẻ. Kinh nghiệm và kiến thức của các cán bộ giảng dạy thu được từ các dự án ngược lại cũng sẽ đem lại lợi ích nhất định công tác đào tạo sinh viên của họ như làm phong phú và tăng tính thực tiễn bài giảng, ý tưởng đề tài nghiên cứu và các luận văn/ luận án.