Cơ cấu tổ chức

Minimize

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan bao gồm: Hội đồng điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn khác.

Hội đồng điều hành gồm đại diện của TLU và Tu Delft, là các thành viên sáng lập. Hội đồng điều hành gồm 03 (ba) thành viên, trong đó: 

·        01 (một) thành viên do TLU quyết định bổ nhiệm; 

·        02 (hai) thành viên do TUDelft quyết định bổ nhiệm. 

         Chủ tịch Hội đồng điều hành là một thành viên do TUDelft bổ nhiệm. Các bên có thể thay thế thành viên do mình bổ nhiệm bằng người khác. Các thành viên được bổ nhiệm có thể chỉ định thành viên dự khuyết. 

Hội đồng khoa học do Chủ tịch Hội đồng điều hành ra quyết định thành lập bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý nhiều kinh nghiệm của TLU và TUDelft. Hội đồng khoa học có trách nhiệm cố vấn cho Hội đồng điều hành. 

Giám đốc: Giám đốc quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm Giám đốc và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Hội đồng điều hành. Hội đồng điều hành quyết định việc bổ nhiệm giám đốc Trung tâm. 

Nhân sự khác: Các nhân sự khác như thư ký tổng hợp, kế toán kiêm quản trị văn phòng, nhân viên phát triển thị trường, kỹ sư thường trú có thể do Trung tâm thuê dưới hình thức ký Hợp đồng lao động ngắn hoặc/và dài hạn căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế ở từng giai đoạn. Giám đốc Trung tâm quyết định và chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng này theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đội ngũ chuyên gia Tư vấn & Kỹ thuật 

·        Cố vấn khoa học cao cấp gồm 10 Giáo sư, các Phó giáo sư và Tiến sĩ; 

·        Chuyên gia Tư vấn & Kỹ thuật: 07 Phó Giáo sư – Tiến sĩ; 14 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ;